Chính sách

Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021:

Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-QLTT ngày ngày 30 tháng 9 năm 2021 về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-QLTT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh