Kiểm tra, kiểm soát

Kiểm tra Điểm kinh doanh quần, áo may sẵn có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Đội Quản lý thị trường số 14 tạm giữ 1.790 cái quần, áo may sẵn các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton và adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam.