Hoạt động

Thông báo lựa chọn đơn vị tiêu hủy hàng hóa

Cục Quản lý thị trường có kế hoạch công khai chọn đơn vị có chức năng tiêu hủy hàng hóa