Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 648/KH-CQLTT về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

Theo đó, nhằm cung cấp thông tin pháp lý kịp thời cho doanh nghiệp; Cục Quản lý thị trường thành phố yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, Cục Quản lý thị trường thành phố tăng cường sự phối hợp với các Sở ngành thành phố và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đúng nội dung, hình thức theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các nội dung thực hiện như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua nhiều hình thức và theo quy định của pháp luật; giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, trình cơ quan cấp trên xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động./.

Mỹ Liên