Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021:

Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-QLTT ngày ngày 30 tháng 9 năm 2021 về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-QLTT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Công văn số 998/TCQLTT-TTKT ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 2072/TCQLTT-TTKT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh;

Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-QLTT ngày ngày  30  tháng  9  năm 2021 về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-QLTT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó:

  1. Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 đối với 97 tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh do chồng chéo, trùng lắp về đối tượng với Kế hoạch thanh tra của cơ quan khác, giải thể/không còn hoạt động hoặc không còn sản xuất, kinh doanh mặt hàng thuộc phạm vi kiểm tra theo Định hướng chương trình kiểm tra năm 2021.
  2. Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 đối với 272 tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đính kèm Quyết định số 337/QĐ-QLTT ngày ngày  30  tháng  9  năm 2021 về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

QLTT.HCM