Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xin vui lòng xem file đính kèm

 

QLTT.HCM